Betalingen

Betalingen uitsluitend door overmaking vooraf van het factuurbedrag op ons bankrekeningnummer of via de diverse betalingsmogelijkheden zoals aangeboden in de Checkout in de Webshop.
Nieuwe klanten worden uitsluitend geleverd na vooruitbetaling/betaling in de Webshop.
Aan vaste klanten kan op rekening worden geleverd. De betalingsconditie luidt: binnen 5 dagen strikt netto. In onze scherpe prijzen zijn wanbetalers niet meegeteld. Klanten die niet op tijd betalen worden weer op vooruitbetaling gezet.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door FAsport geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met FAsport gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Voor het geval dat FAsport zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Indien koper in gebreke blijft in de betaling dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
Indien de koper ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, zal de afhandeling van de betaling in handen gegeven worden van een incassobureau.

Incassokosten

1.Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

2. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd